Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor. www.uu.se

Biträdande universitetslektor i tillämpad materialvetenskap med inriktning mot additiv tillverkning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar (www.materialvetenskap.uu.se)

Anställningen är placerad vid Cecilia Perssons forskningsgrupp som fokuserar på utveckling och utvärdering av nya biomaterial för tillämpningar främst inom ortopedi (www.materialvetenskap.uu.se/bms).

Anställningen inkluderar arbete inom AddLife, ett nytt VINNOVA Kompetenscentrum som samlar mer än 20 parter inom akademi, industri och den offentliga sektorn för att stödja kompetensutveckling i additiv tillverkning för livsvetenskaperna. Centret leds av professor Cecilia Persson och är finansierat till lika delar av akademi, industri och VINNOVA, med en total budget på cirka 100 MSEK och kommer att vara verksamt i minst 5 år, mellan 2020-2024, och engagera experter inom akademi och industri med en passion för 3D-printning och med mål att utveckla nya teknologier för att förbättra människors livskvalitet. www.uu.se/en/research/addlife

Beskrivning av anställningens ämnesområde

Additiv tillverkning, eller 3D-printning, har möjliggjort både utveckling av nya material såväl som design och tillverkning av patientanpassade implantat. Additiv tillverkning är relevant för alla materialklasser. Det kan användas för att utveckla material och implantat gjorda av metaller, polymerer eller keramer såväl som kompositer. Det kan också möjliggöra direkt fördelning av celler i tre dimensioner i ett material, vilket kan vara ett attraktivt alternativ för inte bara framtida vävnadsregenerering utan också för att skapa mer komplexa modeller för in vitro-karaktärisering. Inom området additiv tillverkning för livsvetenskaperna är karaktärisering av biokompatibiliteten hos nya material och implantat mycket viktig. Denna anställning kombinerar materialvetenskap med biologi, med ett särskilt fokus på additiv tillverkning för livsvetenskaperna.

Arbetsuppgifter

  • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av masterstudenter, doktorander och postdoktorer.
  • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
  • Anställningen kan komma att innefatta ett visst budgetansvar såväl som generell projektledning. Samarbete med industri och deltagande i aktiviteter som involverar samverkan med allmänheten förväntas.

Anställningsperiod

Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

  • Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom materialvetenskap, biomaterial, additiv tillverkning eller i ett närliggande fält. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
  • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
  • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
  • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
  • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom biomaterial och biologisk karakterisering av material och implantat. Erfarenhet av dessa aspekter inom additiv tillverkning är av särskild vikt. Dokumenterad förmåga till produktivt forskningssamarbete och förmåga att leda projekt tillmäts stor vikt.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid meriter i undervisning inom materialvetenskap, biomaterial eller liknande.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.  Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.   Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan. Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår i samverkansskickligheten.

Övrig skicklighet: Med tanke på forskningsprojektens och undervisningens innehåll och inriktning är civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning på materialvetenskap, materialteknik, materialkemi, materialfysik eller liknande meriterande.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Instruktioner för ansökan om anställning

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde: 2021-01-01 eller efter överenskommelse.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.
Anställningens omfattning: 100 %
Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Cecilia Persson, cecilia.persson@angstrom.uu.se eller dr Alexandra Davydova, alexandra.davydova@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2020, UFV-PA 2020/3338. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.