Swedac

Swedac är en myndighet med professionella, kompetenta och engagerade medarbetare. Här kan du påverka både din egen och Sveriges framtid. Du får möjlighet att arbeta affärsnära på en modern myndighet som befinner sig mitt i en spännande förändringsfas. Miljön präglas av nyfikenhet, öppenhet och förtroende. Du omges av engagerade och kunniga kollegor, som har stort driv och fokus på verksamhetens uppdrag.

Swedac kontrollerar efterlevnaden av krav på kvalitet och säkerhet i syfte att underlätta för varor och tjänster att fritt röra sig över gränserna. Myndigheten är verksam inom ett stort antal områden och bidrar till tillit i vardagen.

Swedac är nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Myndigheten samordnar även den svenska marknadskontrollen och har ansvar i frågor som rör mätinstrument och ädelmetall. Inom samtliga områden har Swedac internationella uppgifter. Instruktion och regleringsbrev från regeringen samt lagstiftning och överenskommelser inom Europa och globalt styr myndighetens verksamhet.

Swedac hör till utrikesdepartementet och rapporterar till utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Swedacs vision lyder: Swedacs verksamhet medverkar till att skapa en öppen och global marknad, ett konkurrenskraftigt näringsliv samt trygga konsumenter och produktanvändare i ett hållbart samhälle.

 

Arbeta på Swedac

Swedacs verksamhet omfattar 110 fast anställda och 200 konsultanställda som arbetar över hela landet. Kontoret är lokaliserat i Borås.

unnamed_1

På myndigheten arbetar bland annat ingenjörer med olika inriktningar; naturvetare, statsvetare, ekonomer, jurister och administratörer.

Swedac gör regelbundet medarbetarundersökningar och får goda resultat gällande NMI, nöjd medarbetarindex. Sjukfrånvaron på myndigheten är låg och personalomsättningen ligger på en bra nivå.

Swedac har ett stort nationellt och internationellt kontaktnät som medarbetare i olika omfattning kommer i kontakt med. För många medarbetare innebär arbetet resor för att delta i nationella och internationella arbetsgrupper och internationella uppdrag.