Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Vi övervakar och styr kraftsystemet dygnet runt och bygger ut transmissionsnätet för att möta samhällets behov av el. Vi bidrar även till att uppnå EU:s energi- och klimatmål.

Vi bygger ut transmissionsnätet för el
Svenska kraftnät utvecklar energieffektiva och miljöanpassade lösningar för överföring av el på transmissionsnätet. Det gör vi bland annat genom att bedriva och stödja forskning inom miljöanpassad teknik. EU har satt målet att andelen förnybar energi inom EU ska vara minst 27 procent år 2030. Exempelvis bygger vi nya kraftledningar för att nya stora vindkraftsanläggningar ska kunna anslutas till stamnätet och därmed bli en del av Sveriges elförsörjning.

Vi balanserar produktion och förbrukning i elsystemet
I varje ögonblick måste det vara balans mellan den el som produceras och den el som förbrukas i elsystemet. Rubbas denna balans riskerar vi stora störningar i elnätet med allvarliga konsekvenser som följd. Därför arbetar vi dygnet runt i våra kontrollrum, där vi övervakar att det alltid produceras lika mycket el som det förbrukas.

Nu händer det mycket hos oss!
Vi bygger ut det svenska transmissionsnätet för att möta framtidens behov på elmarknaden och krav på säkra elleveranser. Utan oss fungerar inte Sverige och det finns en stolthet hos medarbetarna på Svenska kraftnät. Hos oss är varje medarbetare viktig, utan dem kan vi inte fullfölja vårt uppdrag.

På Svenska kraftnät arbetar medarbetare med IT-kompetens, ingenjörer och projektledare men även ekonomer, jurister, säkerhetsspecialister med flera. I och med det stora investerings- och utbyggnadsbehovet kommer vi att under lång tid behöva fylla på med ny kompetens hos oss. Följ med på vår resa!

Läs mer på: https://www.svk.se/jobba-har/