Svemin

Svemin är branschorganisationen för den svenska gruv- och mineralnäringen. Vi representerar cirka 40 företag med drygt 13 000 anställda inom produktion, prospektering, teknik- och serviceleverantörer. Svemins uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar. Vi bevakar branschens intressen i samband med utvecklingen av policys och lagar i Sverige och inom EU.

Med kunskap, erfarenhet och långsiktigt engagemang, påverkar och utvecklar vi förutsättningarna

för att det svenska gruv- och mineralklustret ska fortsätta vara i världsklass.

Det handlar också om att skapa mötesplatser för att sprida kunskap, bygga nätverk och dela
erfarenheter om branschens olika sakområden. Svemin utvecklar branschgemensamma riktlinjer och
vägledningar och medverkar till att forskning och teknikutveckling inom prioriterade områden
kommer till stånd.

Svemins arbete är organiserat inom sju olika kommittéer: Forsknings- och Innovationskommittén,
Miljökommittén, Arbetsmiljökommittén (GRAMKO), Energi- och Klimatkommittén,
Kompetensförsörjningskommittén, Kommunikationskommittén och Prospekteringskommittén.

Svemin är en del av Svenskt Näringsliv.

Läs mer om Svemin på www.svemin.se 

 


Svemin is the industry organization for the Swedish mining and mineral industry. We represent about
40 companies with more than 13,000 employees in production, exploration, technology and service
providers.

Svemin's mission is to provide the member companies with the best possible competitive conditions.
We monitor the industry's interests in connection with the development of policies and laws in
Sweden and within the EU.

With knowledge, experience and long-term commitment, we influence and develop the conditions
for the Swedish mining and mineral cluster to continue to be world-class.

It is also about creating meeting places to disseminate knowledge, build networks and share
experiences about the various areas of the industry. Svemin develops industry-wide guidelines and
guidelines and contributes to the achievement of research and technological development in priority
areas.

Svemin's work is organized into seven different committees: Research and Innovation Committee,
Environment Committee, Health and Safety Committee (GRAMKO), Energy and Climate Committee,
Skill Supply Committee, Communications Committee and Exploration Committee.

Svemin is part of the Confederation of Swedish Enterprise.

More about Svemin on www.svemin.se