Svensk Kärnbränslehantering AB

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö. Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda människor och miljö. Detta är SKB:s uppdrag. I Sverige använder vi sedan mitten av 60-talet kärnkraftsproducerad el. Vi som haft nytta av denna el har också ett ansvar gentemot kommande generationer att ta hand om det avfall som uppstår. Vi måste ha en lösning som inte kräver övervakning och kontroll och som är säker även på mycket lång sikt. SKB ägs av kärnkraftsföretagen. De är enligt lag skyldiga att både ta hand om det svenska kärnavfallet och svara för finansieringen. Vi har i dag ett fungerande system för att ta hand om kärnavfallet. Sedan mitten av 1980-talet finns ett slutförvar för driftavfall (SFR) och ett mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) i drift. Säker transport av det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken till våra anläggningar sker med fartyget m/s Sigrid.